802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11a, 802.11g, Wireless LAN Certified Training,  WLAN-CAN, WLAN-CSE, WLAN-CEP, WLAN-CAD, Wireless LAN Training, Wireless LAN Schulung

 

   

 

Wireless LAN Certified Training Program (WLAN-CTP) 

 

 

 

 

Our feedback and experiences

 

 

e-mail: training@wlan-ctp.de

www.wlan-ctp.de, www.wlan-ctp.eu, www.wlan-ctp.com, www.airdefense.de, www.cnti.de